Информирано съгласие

 

Долуподписаният/та ………………………………………………………………………………………

(име, презиме, фамилия)

ЕГН ………………………………… постоянен адрес: ……………………………………………………………….

телефон: ………………………… имейл: ………………………………………………………………………………..

С НАСТОЯЩОТО ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Уведомен/а съм от личния си терапевт Елена Енева, за условията, при които ще се провежда терапията ми.

2. Запознат/а съм от терапевта си, че психотерапевтичният процес е взаимодействие, което се осъществява при спазване на следните условия:

2.1. Психотерапията е доброволен процес на промяна и развитие и клиентът сам взима решения за поведението си по време на терапевтичните сесии и в личния си живот. Терапевтът не носи отговорност за поведението на клиента.

2.2. Всяка сесия продължава 50 минути.

2.3. Всяка сесия се насрочва в удобно за двете страни време и се договаря чрез предварително обаждане от страна на клиента.

2.4. Желателно е честотата на посещенията да бъде поне веднъж седмично. Няма стандартно изискване за броя сесии – зависи от проблема, от времето и възможностите на клиента и терапевта.

2.5. Ако клиентът не може да се яви на уговорена сесия, е длъжен да предупреди терапевта 24 (двадесет и четири) часа предварително. В случай, че клиентът не се яви на сесията и не е информирал терапевта в посочения срок, на следващата сесия заплаща и пропуснатата.

2.6. Сесиите, провеждани в офиса или по Skype се заплащат предварително (по банков път или в брой преди началото на сесията).

2.7. Клиентът е длъжен да съобщи на терапевта, дали прилага други форми на лечение – традиционна медицина или нетрадиционни форми, дали е взимал или взима в момента някакви медикаменти, дали е бил хоспитализиран и по какви поводи.

2.8. Резултатите от терапията са индивидуални, зависят от сътрудничеството между терапевт и клиент, от мотивацията на клиента и от готовността му да посреща страховете и характеровите лимити с травматичен произход.

2.9. Терапевтът има право да прекрати терапията, ако прецени, че клиентът не сътрудничи на терапевтичния процес и не се наблюдава развитие, както и ако прецени, че клиентът се нуждае от помощта на друг специалист.

2.10. При желание за прекъсване на терапията от страна на клиента, той е длъжен да се яви на поне още една последна сесия (групова или индивидуална) за изясняване на мотивите му.

2.11. Основните правила за работа в терапевтичната среда са:

  • откритост,
  • прозрачност,
  • лична отговорност на клиента за поведението му по време на индивидуалните сесии, групова работа или уъркшопи,
  • дискретност,
  • спонтанност,
  • даване на обратна връзка.

2.12. Терапевтичният метод, който се прилага, в основата си е телесно ориентиран, от нео-райхиански тип: работи се с телесните напрежения и симптоми. Методът включва елементи от когнитивно-поведенческата, гещалт терапията, поведенческата терапия, клиент-центрираната терапия, позитивната терапия, както и системен подход от типа на фамилни констелации, психодрама и арттерапия. Включва също така източни техники за релаксация, биоенергийно дишане, биоенергийна гимнастика и други подобни. В работата с телесните блокажи е възможно да се прилага физическо докосване и дълбинен нео-райхиански масаж, съобразени с етичния кодекс на професията и само след съгласие на клиента.

3. Съгласен/а съм с посочените условия. Задължавам се да спазвам същите, както и допълнителните препоръки на терапевта.

4. Съгласен/а съм личните ми данни да се ползват от терапевта за целите на терапията.

 

Дата: …………………… Декларатор: ………………………………………………………

(име, фамилия, подпис)

Декларирам, че избирам да прекъсна терапията си по лично желание:

Дата: ………………………….. Декларатор: ………………………………………………………………………………

(име, фамилия, подпис)