Метод

Метод и стил на работата ми

В работата си използвам основно методите на неорайхианската аналитична психотерапия (телесна психотерапия), но също и елементи от арт-терапията, гещалт-терапията, психодрамата, йога и семейни констелации.

Това означава, че по време на консултация освен словесен анализ на житейската ситуация може да извършваме различни движения и дихателни техники; да разиграваме или изобразяваме дадена ситуация, като самите ние влизаме в роля или използваме помощта на предмети и рисувателни средства. За разлика от класическата аналитична психотерапия, телесната психотерапия допуска докосване и активни движения, след съгласие на клиента.

Телесната психотерапия разглежда тялото и духа като едно цяло и работи през тялото за решаване на проблемите на духа. Нейните методи се възприемат като едни от най-авангардните в момента, тъй като позволяват пряк и ефективен достъп към психиката.

В тялото е записан споменът за всички преживени травматични ситуации и чрез определени действия той може да бъде събуден, осъзнат, преработен и да донесе облекчение на психиката.